Samen werken aan een duurzaam Fontys

Duurzaam reizen van en naar Fontys

Het thema bereikbaarheid staat hoog op de agenda bij Fontys. De in totaal 30 instituten, verdeeld over 26 locaties, moeten goed bereikbaar zijn voor zowel studenten als medewerkers. Maar die bereikbaarheid is niet het enige doel, er is ook de ambitie om duurzamer te worden met de daarbij behorende CO2-reductie. Om beide thema’s met elkaar te rijmen, is een Fontys-brede mobiliteitsagenda opgesteld. Een interview met Mobiliteitsadviseur Tanja Steenhorst.

Mobiliteitsteam zorgt voor breed pallet aan duurzame vervoersopties

‘Duurzaam reisgedrag van onze studenten en medewerkers stimuleren, dát is de ambitie van het team Mobiliteit voor de komende jaren. Dan bedoel ik duurzaamheid in de breedste zin van het woord, niet alleen de focus op milieu, maar ook aandacht voor vitale medewerkers en studenten. We nemen daarvoor stimulerende en regulerende maatregelen. Dit alles hebben we vastgelegd in onze mobiliteitsagenda. Het doel is om zo een substantiële bijdrage te leveren aan onder andere de duurzaamheidambities van Fontys.’ Tanja wil benadrukken dat de mobiliteitsagenda om méér dan duurzaamheid draait. ‘Mobiliteit draagt bijvoorbeeld ook bij aan de vitaliteitsambities, ambities op het vlak van huisvesting en goed werkgeverschap. We zorgen voor bereikbaarheid en keuzevrijheid.’ 

Werken en studeren vanuit huis

In de mobiliteitsagenda wordt ingezoomd op verschillende aspecten die te maken hebben met duurzaamheid. Zo stimuleert Fontys reizen per fiets, openbaar vervoer, elektrisch rijden en ‘niet-reizen’. Met name die laatste optie heeft de laatste maanden een vlucht genomen. ‘Op dit moment studeren en werken onze studenten en medewerkers grotendeels thuis. Positief voor de CO2-uitstoot op dit moment, maar fulltime thuiswerken is uiteraard niet iets voor de lange termijn. Ik zie in mijn omgeving wel dat we ons door de coronacrisis bewuster worden van ons reisgedrag, ik verwacht dat dat ook na deze crisis zo blijft. We zullen in de toekomst vaker bewust kiezen voor niet-reizen of thuis werken en studeren.’  

Bereikbare onderwijslocatie

Op de lange termijn zijn volgens Tanja meer maatregelen nodig om de duurzaamheidsambities van Fontys waar te maken. ‘We hebben ons tot nu toe vooral op medewerkers gericht, daar hebben we namelijk het meest invloed op. Je wilt een aantrekkelijke werkgever en bereikbare onderwijsinstelling blijven. Wij merken dat onze medewerkers vrijheid en flexibiliteit heel belangrijk vinden. Een breed pallet aan mobiliteitsopties is dus noodzakelijk. Het is aan ons betere alternatieven voor de auto te presenteren en een cultuur te creëren waarin mensen bewuste afwegingen over hun reispatroon maken.’

Fiets als alternatief voor de auto

Een van die alternatieven is de fiets. Tanja: ‘Medewerkers die binnen een straal van 10 kilometer van hun werkplek wonen, krijgen op dit moment geen kilometervergoeding meer. Daar staat tegenover dat ze met fiscaal voordeel een (elektrische) fiets kunnen aanschaffen via de Fontys-fietsregeling. Zo stimuleren we het fietsgebruik voor korte afstanden en werken we ook aan de autobereikbaarheid van onze locaties. Er zijn zeker nog andere mogelijkheden om de fiets nog meer te stimuleren en dat wordt mogelijk in de nabije toekomst nog beter’ 

OV de goedkoopste optie

Ook het OV is volgens Tanja een meer dan prima alternatief voor de auto. Wie reist met het OV krijgt van Fontys de volledige reiskosten vergoed. Sinds de invoering van deze maatregelen zien we minder autogebruik onder medewerkers en meer OV-gebruik. Een volgende stap is om ook de ketenreis meer te gaan faciliteren!’

Elektrische fiets wint aan populariteit

Steeds meer Fontys-medewerkers komen met de fiets naar het werk. ‘We verwachten dat die toename met name toe te dichten is aan een groeiend bewustzijn als het gaat om gezond leven en de opkomst van de elektrische fiets. Die maakt het mogelijk om langere afstanden te overbruggen. Om collega’s te stimuleren met de e-bike naar het werk te komen, hebben we op onze locaties geïnvesteerd in laadpunten, douches en omkleedruimtes.’

Elektrisch vervoer tussen Fontys-locaties

Voor collega’s die tijdens werktijd moeten pendelen tussen Fontys-locaties, zijn er elektrische dienstfietsen en komende jaren ook elektrische deelauto’s beschikbaar. ‘In totaal gaat het op dit moment om twintig e-dienstfietsen en minimaal twintig e-deelauto’s.’

Reductie autogebruik van 10 procent

Dat al die maatregelen al effect sorteren, blijkt wel uit het feit dat tussen 2016 en 2018 in totaal 10 procent van de medewerkers de auto heeft ingeruild voor een duurzamer alternatief. ‘Mooi om te zien dat al die effort zich ook uitbetaalt.’ 

Mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda is één van de vijf strategische agenda’s van de Dienst H&F, naast de Integrale veiligheidsagenda. In de mobiliteitsagenda wordt een overzicht geboden van de verwachte ontwikkelingen en maatregelen op het gebied van bereikbaarheid tot 2021. Deze agenda sluit aan bij de huisvestingsagenda door de geschetste ontwikkelingen in het onderwijs gerelateerd aan fysieke huisvesting en de ontwikkelingen per locatie in ogenschouw te nemen. In de duurzaamheidsagenda is mobiliteit en bereikbaarheid in de vorm van ‘slimmer verplaatsen’ opgenomen als een van de doelstellingen voor komende jaren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Fontys mobiliteitsagenda of heb je een andere mobiliteitsvraag? Neem dan contact op met het mobiliteitsteam van Fontys: mobiliteit@fontys.nl.

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe